Personlig træner sjælland

Undersøgelsens gyldighed afhænger blandt andet af argumentationen for de brugte metoder undervejs i undersøgelsen (Sparkes & Smith, 2014). For nærværende undersøgelse, som handler om en personlig træner på sjælland, relaterer dette sig til udpenslingen af valgte metoder i specialet. Her er der forsøgt at lave en omfattende beskrivelse og forklaringer for både at opnå stringens, transparens, overførbarhed og gyldighed. Det er blevet tydeliggjort, at det er de personlige træneres oplevelser, der er central i undersøgelsen, men dette indebærer også potentielle svagheder. En potentiel svaghed i kvalitativ forskning er forskeren som subjekt (ibid.). Det er ikke en ufejlbar tilgang jeg anvender, da en personlig træner pris kan varier, jeg som ene forsker i specialet har indflydelse på alle undersøgelsens faser. For at øge gyldigheden ville det have været en fordel, hvis der var en eller flere med forskere, som jeg ville kunne gennemgået og diskuteret de forskellige analysetrin med.

Ifølge Launsø et al. (2014) bør forskeren rekruttere en heterogen gruppe af deltagere, for at højne gyldigheden af det undersøgte genstandsfelt. De fem deltagere har forskellige baggrund samt forskelligartede meninger og holdninger til at håndtere klienters udfordringer og behov. På baggrund heraf, kan deltagerne anses som en heterogen gruppe, hvor der er mulighed for at indfange forskellige nuancer, forståelser og oplevelser med at skulle håndtere klienters udfordringer og behov. I den sammenhæng, er det også vigtigt at være kritisk overfor interviewguiden, da formålet ikke er at stille ledende men nysgerrige spørgsmål. Dog vil et spørgsmål som: ”Hvilke redskaber og strategier be-nytter du når klienterne kommer med forskellige behov” lede deltageren i en bestemt retning (jf. bilag 3). Dette har indflydelse på, at deltageren automatisk kommer til at tale om redskaber og strategier, hvorved der naturligt kommer et fokus på dette. I modsætning til dette, nævnes uddannelsessystemet indenfor personlig træning ikke i interviewguiden (jf. bilag 3). Under interviewene italesætter en personlig træner selv dette emne, som derved ikke fremkommer ledende.