Personlig træner københavn

Som det fremgår af afsnittet omkring ansvar, fremgår det tydeligt, at de personlige trænere oplever et ansvar overfor deres klienter. I forlængelse af det ansvar, italesætter de personlige trænere også nogle grænser ift. at vejlede klienter. Generelt er der langt hen ad vejen enighed om, at personlige trænere kan vejlede i mange områder, så længe at de oplever at de har kompetencerne dertil. Der er enighed om, at folk med spiseforstyrrelser er en hårfin grænse ift. vejledning, hvilket kommer til udtryk bl.a. hos PT 2, PT 4 og PT 5:

De personlig træner i københavn Ovenstående citater illustrerer, at de personlige trænere har en grænse ift. til at vejlede ved sygdom. Her vælger de ikke at samarbejde med klienten, eller også har de et krav om, at der skal være tilknyttet en psykolog. Dette kommer direkte til udtryk hos PT 5:

Denne passage viser, hvordan PT 5 har en grænse ift. at vejlede klienter med specifikke sygdomme, som kræver fagspecifik viden. En anden observerbar grænse, er PT 1’s grænse med intimsfæren. Han har en grænse ift. at give sine klienter et kram, for at undgå at klienterne misfortolker det eller føler det som et overgreb eller krænkelse (PT 1, 1150). I den forbindelse udtrykker han:

Citatet viser, at PT 1 har en tydelig grænse ift. at komme alt for tæt på sine klienter, for at opretholde det han kalder en grænse for, hvad der er professionelt (PT 1, 1140). PT 1 er dog den eneste ud af de fem interviewede, der udtrykker sig ift. grænser med intimsfæren. PT 1 fortæller ligeledes om en oplevelse, hvor en klient blev upassende ift. racistiske bemærkninger:

Citatet indikerer, at en personlig træner oplever grænser ift. klienters udtalelser. Her er det tydeligt, at PT 1’s grænse er nået, da klienten kommer med negative bemærkninger omkring andre personer i centret. Derudover illustrerer citatet også, at en personlig træner kan komme til at stå i en dårlig position, hvis en klient indmelder en klage. Citaterne illustrerer, at den personlige træner oplever episoder, som igen viser, at personlige trænere ikke kan følge den samme skabelon til alle personer, fordi mennesker er forskellige. Derudover viser denne oplevelse, at personlige trænere kan stå overfor ubehagelige situationer.

PT 5 udtrykker områder og holdninger ift., hvad han føler at en personlig træner må og kan vejlede i:

Personlig træner i københavn findes her på vores side. Citaterne illustrerer, at de personlige trænere oplever at grænsen for, hvad de kan og må vejlede i, er svær at definere, da der ikke er nogen specifikke regler indenfor personlig træning. PT 5 argumenterer for, at metoder, som ligger under autoriserede titler, ikke må udøves af en personlig træner. Dog benytter han selv metoder, som han mener ligger under autoriserede titler, men at det er en svær gråzone at navigere i. Derudover oplever han, at det er et problem, at personlige trænere ikke må vejlede i kost, da han ikke oplever, at diætister leverer gode resultater. Det ovenstående citat viser, at der er en oplevelse af, at det er svært at definere, hvad en personlig træner kan og må vejlede i.

Det centrale i ovenstående tema er, at der er en klar enighed om, at man som personlig træner skal træde varsomt ift. sygdomme, herunder spiseforstyrrelser, og der er en konsensus om, at her går deres grænse med mindre den enkelte klient er i behandling andet sted. De personlige trænere oplever, at de forsøger at tage hånd om klienternes forskellige udfordringer og behov, men at de også har en grænse for, hvad de kan tilbyde. Hvis de oplever, at de ikke har kompetencerne, er de gode til at sende klienten videre til andre fagpersoner.

Personlige træners oplevelser af udfordringer.

En gennemgående udfordring for de personlige trænere er, at de oplever at deres klienter ikke fortæller dem sandheden i forbindelse med deres fødevareindtag. Dette kommer bl.a. til udtryk hos PT 1 og PT 5:

Der er blandt flere af deltagerne en oplevelse af, at ærlighed er en udfordring for dem, fordi deres klienter ofte skjuler oplysninger eller glemmer at rapportere det reelle indtag af mad. Det er en udfordring, da det kan være årsagen til, at klienten ikke opnår de mål, som de forventer af deres personlig træner. I den forbindelse har PT 3 haft en oplevelse med en klient, hvor han var uforstående overfor udeblevet vægttab:

Citatet illustrerer, hvordan de personlige trænere kan være udfordret i forhold til at få sandheden frem fra klienterne, for at få de rigtige troværdige beskrivelser, som kan skyldes, at de ikke fortæller sandheden eller glemmer det de spiser. I forhold til at skabe fastholdelse hos klienten er den største udfordring ifølge PT 1, PT 2 og PT 3:

Ovenstående citater viser, at en af udfordringerne for de personlige trænere er den tid, hvor de ikke er sammen med klienten. Det vil sige, en udfordring for de personlige trænere er de timer, hvor klienten selv har ansvaret og skal følge planerne. Derudover er der parametre som parforhold, job osv. som gør, at træningen og kosten påvirkes, som også ses som en udfordring, fordi de personlige trænere ikke kan styre de parametre. Eksempelvis oplevede PT 4 en klient, hvis far havde kræft, som ønskede at drøfte det med ham samt en kvinde, som var usikker i sit forhold til sin mand (PT 4, 182). Det vil sige, at de personlige træneres udfordring er i stor grad i de timer, hvor de ikke underviser dem. PT 1 prøver at forklare sine klienter, hvor vigtigt det er, at de er ærlige og at resultaterne ikke kommer af sig selv:

Derudover bliver PT 1 frustreret, fordi han bruger tid på at lave programmer til dem og så udfører de det ikke. PT 2 oplever, at det kan være udfordrende i starten, hvor man ikke kender sin klient endnu mens PT 5 ser klientens økonomi som en udfordring:

Derved kommer der en økonomisk udfordring i spil, men som igen er en udfordring, som den personlige træner ikke har indvirkning på. De personlige trænere oplever, at dette er en udfordring som de skal være opmærksomme på.

Spørgsmål omkring, hvilke udfordringer de personlige trænere står overfor, er for flertallet af deltagerne svært at svare på, da de udtrykker at erfaringen har gjort, at der ikke er så mange udfordringer tilstede længere og at udfordringen istedet ligger hos klienten. Dette eksemplificeres af PT 4 og PT:

Citaterne er med til at give en oplevelse af, at erfaring har betydning for de udfordringer, som de personlige trænere står overfor, men at det i stedet er klienternes udfordringer fremfor den personlige træners.

De ovenstående italesættelser, under dette tema er med til at belyse, at de udfordringer, som de personlige trænere italesætter, omhandler parametre, der rækker ud over den fysiske træning. Her drejer det sig også om, kost, livsførelse, vilje og følelser, som har indvirkning på træningen og de behov og ønsker klienterne kommer med. De personlige trænere oplever at skulle håndtere, at klienterne ikke fortæller dem sandheden og at de ikke kan styre timerne udenfor træningscentret. Det er alle udfordringer, som de personlige trænere i mindre eller større grad står overfor, som påvirker den fysiske træning. Det vil sige, at de omkringliggende problematikker i klientens liv indvirker på træningen, som den personlige træner må tage højde for.