Personlig træner amager

For at øge gyldigheden i kvalitativ forskning om personlig træner i amager kan triangulering anvendes (ibid.). Der er brugt triangulering i form af, at jeg har indsamlet empiri, analyseret empirien og dernæst diskuteret dette, i relation til relevant forskning og litteratur. På den måde er undersøgelsens fund og diskussion i relation til forskning, med til at øge specialets gyldighed. Der er anvendt enkeltmandsinterviews, da det har medvirket til en nuanceret forståelse af de personlige træneres tanker og oplevelser. Et kritikpunkt og en begrænsning er, at undersøgelsen kun undersøger mandlige personlige trænere, da kvinders oplevelser kunne have medført andre nuancer med at skulle håndtere klienters udfordringer og behov.

Designet af de kvalitative interviews er med til at have højnet fundenes gyldighed, mens det er en potentiel svaghed, at der kun er en forsker, som har indflydelse på faserne i analysen. Derudover ville det være ønskværdigt, hvis undersøgelsen også inkluderede kvindelige personlige trænere, da udeblivelsen svækker specialets gyldighed. Til gengæld er gruppen en heterogen gruppe, hvorved heterogenitet i deltagernes udtalelser er med til at opnå en nuanceret forståelse for de personlige træneres oplevelser med at skulle håndtere klienters udfordringer og behov.