Personlig træner aalborg

Dette tema udspringer af spørgsmålene omkring de udfordringer, som de personlige trænere står overfor. På baggrund af de oplevelser og fortællinger udsprang temaet omkring erfaringens betydning, da de interviewede italesatte oplevelser omkring deres tid som personlig træner og deres udvikling indenfor erhvervet. Her viste sig et entydigt billede af, at erfaring spiller en væsentlig rolle ift. at håndtere klienternes behov. PT 1 har været igennem en udvikling siden han første gang startede som personlig træner som 20-årig: Du kan også finde en personlig træner i københavn.

For det første giver denne passage et konkret indblik i, at PT 1 ikke havde troet, at rollen som mentor ville fylde i så stor grad som den gør. For det andet lagde han i begyndelsen meget energi i de oplevelser, som han oplevede med sine klienter og han tog disse med sig hjem. I modsætning til starten på hans karriere, er han nu mere erfaren, hvilket gør at sådanne oplevelser ikke påvirker ham i samme grad, da han også kører mere på rutinen. I en passage kort efter uddyber han, at han i starten følte sig som en dårlig træner, men at han med tiden fandt ud af, at det ikke skyldtes ham:

Flere af de personlige trænere oplever ligesom PT 1, en personlig udvikling siden de selv startede som personlig træner. Dette kommer til udtryk hos PT 2 og PT 3:

Citaterne illustrerer, at de personlige trænere oplevede at være nervøs og manglede viden, som skyl-des at de ikke havde erfaring indenfor området. De interviewede udtrykker desuden, at teori og praksis ikke er det samme, men at dette lærer man kun gennem erfaring. Dette tydeliggøres i eksem-pelvis PT 3’s oplevelser.

Citaterne illustrerer, at praktisk erfaring er relevant for at den personlige træner kan imødekomme og lære sine egne grænser at kende, ift. at vejlede og rådgive sine klienter.

Dette tema er med til at illustrere, at erfaringen er vigtig ift. at håndtere klienternes behov. Erfaringen medfører, at den personlige træner ikke lader sig påvirke af klienternes oplevelser, som klienterne åbent fortæller om. Erfaringen er ligeledes med til at gøre de personlige trænere bevidste om, at der er forskel på teori og praksis. Temaet illustrerer, at de personlige trænere både har oplevet en erfaringsmæssig udvikling ift. den fysiske trænerrolle, men også ift. rollerne, som eksempelvis mentor, pædagog og coach. Der er en tydelig tendens til, at de personlige trænere oplever, at klienterne taler med dem om mange private anliggender, som de personlige trænere med erfaring har lært, er en del af arbejdet.

Oplevelsen af uddannelsessystemet indenfor personlig træning

Dette tema udspringer af, at flere af de interviewede påpeger, at erhvervet som personlig træner er en gråzone, som ikke har nogen form for titelbeskyttelse. I interviewene fremgik det tydeligt, at der var frustration blandt de interviewede, og at de generelt ønsker en bedre standardisering.

I forbindelse med spørgsmålet om, hvad en personlig træner kan og må vejlede i, udtaler PT 2 følgende:

Citatet illustrerer PT 2’s oplevelse af uddannelsessystemet, hvor han stiller sig kritisk overfor de uddannelser, som er på markedet ift. deres troværdighed. Ifølge ham skal man gå til kilden og ikke en subkilde. PT 2 stiller sig kritisk overfor coaching uddannelserne, hvor han oplever at markedet indebærer mange uddannelser til at få forskellige titler. I forhold til uddannelse stiller PT 4 sig også kritisk overfor uddannelsessystemet: Fra PT 4’s side ønskes der en form for standardisering og retningslinjer, som kan illustrere, hvad en personlig træner kan og må vejlede i, da det er problematisk at rådgive mennesker. Ligeledes er PT 5 kritisk overfor uddannelsessystemet.
Denne passage illustrerer igen den frustration, som PT 5 oplever at have ift. uddannelsessystemet og det blandede uddannelsesniveau, der er i branchen. Han er frustreret over, at man uanset idrætsfag-ligbaggrund kan benytte titlen som personlig træner. Dette oplever han som værende ufortjent, fordi han oplever et meget blandet niveau i branchen. Yderligere bliver der også argumenteret for, at det vil være svært at sætte regler op for personlige trænere, fordi det er en gråzone. Han oplever, at der ligesom indenfor andre erhverv også er inkompetente trænere.

Det centrale i dette tema er, at der er en gennemgående frustration omkring uddannelsessystemet ud fra de personlige træneres oplevelser. Der er ingen titelbeskyttelse, hvilket de personlige trænere op-lever som et problem. De føler at det er problematisk, at der er så stor variation blandt uddannelserne på markedet og derved variation blandt de personlige trænere, da det er svært at skelne mellem vel-uddannede og ikke veluddannede personlige træneres kompetencer.